Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

4659 6c1b
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou
3721 3d36

September 17 2018

6445 22fd
9127 4103 500
Reposted frompiehus piehus viaToshi Toshi

Zacznij dobierać znajomych, którym nie trzeba imponować drogim samochodem, stanowiskiem i ciuchami, aby być przez nich lubianym i akceptowanym. Takie fałszywe znajomości to farsa, która prędzej czy później wyjdzie Ci dupą. Otaczaj się ludźmi, którzy Cię cenią za to JAKI jesteś, a nie za to KIM jesteś.


— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl via12czerwca 12czerwca
2915 79a6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via12czerwca 12czerwca
1887 d03d 500
0497 350d
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie
3789 dce9
Reposted fromwishnia wishnia viaberewere berewere

perrfectly:

“Whatever you do, never run back to what broke you.”

— Frank Ocean (via perrfectly)

Reposted fromdivi divi viaphilomath philomath
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad via12czerwca 12czerwca
Lepiej żyć 1 dzień jako tygrys niż 100 dni jako owca.
— Aleksander Doba "Na oceanie nie ma ciszy"
Kokieteria – sztuka uczynienia pierwszego kroku tak, aby mężczyźnie się zdawało, że to on go zrobił.
— Georges Armand Masson
Reposted fromxalchemic xalchemic viaToshi Toshi
6031 fc6d
Reposted frommartynkowa martynkowa viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl