Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

4233 fc74 500

Helen Owen

Reposted fromciastkodnia ciastkodnia viaHotChick HotChick
3450 8c82 500
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viaHotChick HotChick
2696 3428
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaHotChick HotChick
4937 febf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaHotChick HotChick
8999 0591
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaHotChick HotChick
4941 c815 500
Reposted fromkobiety kobiety viaHotChick HotChick
1728 c6e7 500
Reposted fromkobiety kobiety viaHotChick HotChick
6427 c222 500
Reposted frompotatos potatos viaHotChick HotChick
5043 1e43 500
Reposted frompotatos potatos viaHotChick HotChick
2539 6273 500

visualkrack:

Jenny Poussin

Reposted fromoctobriana octobriana viaHotChick HotChick
6182 549a 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viamaybeyou maybeyou

January 15 2018

3115 7d1f 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viaToshi Toshi
7668 4204 500

wasbella102:

Victorian gatehouse at Thornbury Castle, Gloucestershire                

5109 6b92 500
Reposted frombanitka banitka via12czerwca 12czerwca
5047 bcc2 500
Znajdź kogoś, kto nie będzie bał się przyznać, że za tobą tęskni. Kogoś, kto wie, że nie jesteś idealna, ale będzie traktował cię tak jakbyś była. Kogoś, kogo największym lękiem, będzie strach przed utratą ciebie. Kogoś, kto odda ci swoje serce w całości. Kogoś, kto mówiąc, że cię kocha naprawdę będzie to czuł. Kogoś, kto będzie chciał budzić się przy tobie każdego poranka i nawet widząc twoje zmarszczki i siwe włosy, wciąż będzie zakochiwał się w tobie na nowo.
— BB&B
Reposted fromyourtitle yourtitle via12czerwca 12czerwca
8921 29d8
John Marsden - "Jutro 7: Po drugiej stronie świtu"
Reposted fromaletodelio aletodelio via12czerwca 12czerwca
W moim domu będzie parapet. Specjalny parapet dla rozmyślań. Rozmyślań i kubka herbaty.
Reposted frommefir mefir via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl