Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

5908 cb23
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaToshi Toshi
3521 2729
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaToshi Toshi
5867 a558
9849 8ee7

July 13 2018

3287 8ecf 500
Reposted frombrumous brumous

July 12 2018

6528 4fce
Reposted fromoutoflove outoflove
Reposted fromsowaaa sowaaa viaoutoflove outoflove
2595 0090 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo via12czerwca 12czerwca
7928 53b4 500
Reposted fromrenirene renirene via12czerwca 12czerwca
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood

July 11 2018

Zapomnij o mnie
to wszystko zgasło

— (tango cygańskie) w: Ryszard Kapuściński — Cesarz
Reposted fromyourtitle yourtitle via12czerwca 12czerwca
Ona jest niezniszczalna. Wrzucisz taką do wulkanu, to ci pamiątki przyniesie.
— Demon Luster
Reposted frommessinhead messinhead viaToshi Toshi


no hard feelings
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy via12czerwca 12czerwca
3503 0843 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaToshi Toshi
 
Reposted from4777727772 4777727772 via12czerwca 12czerwca
5284 a0c6
Reposted frompesy pesy via12czerwca 12czerwca
6794 0ab8
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via12czerwca 12czerwca
2241 87b8 500
Reposted frommangoe mangoe via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl