Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

Reposted fromshakeme shakeme via100suns 100suns
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via100suns 100suns
1628 c308
Reposted fromkreatura kreatura via100suns 100suns
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael via100suns 100suns
Żyj po swojemu, własnym życiem, właśnie, dlatego, że ono jest twoje. Można je połączyć z cudzym, ale nie rezygnując z siebie. Bo wtedy, gdy przestaje się być sobą, gdy chce się być tylko tym, co pragną widzieć w nas inni, najłatwiej jest przegrać.
— Marek Nowakowski “Dziewczyna i Carino”
(via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss via100suns 100suns
5128 2be5
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath

April 21 2017

Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane via100suns 100suns
1484 92c0 500
Reposted fromdonttrustme donttrustme viasalami salami
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych

April 13 2017

6547 a409 500
Reposted frommefir mefir viaphilomath philomath
0477 7b26
Reposted fromkarmacoma karmacoma via100suns 100suns
And I realize that no matter where I am, whether in a little room full of thought, or in this endless universe of stars and mountains, it’s all in my mind.
— Jack Kerouac, Lonesome Traveler
Reposted fromthebelljar thebelljar viaphilomath philomath
1397 f5db 500

louieabellera:

Lisbon

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasalami salami
2705 4db4 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl