Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2017

7054 0227
Reposted fromfreakish freakish viaberewere berewere
2141 7f65
8236 d756 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaphilomath philomath
3923 2e1d 500
Reposted fromdusix dusix viaphilomath philomath

April 22 2017

Reposted fromshakeme shakeme via100suns 100suns
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via100suns 100suns
1628 c308
Reposted fromkreatura kreatura via100suns 100suns
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael via100suns 100suns
Żyj po swojemu, własnym życiem, właśnie, dlatego, że ono jest twoje. Można je połączyć z cudzym, ale nie rezygnując z siebie. Bo wtedy, gdy przestaje się być sobą, gdy chce się być tylko tym, co pragną widzieć w nas inni, najłatwiej jest przegrać.
— Marek Nowakowski “Dziewczyna i Carino”
(via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss via100suns 100suns
5128 2be5
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath

April 21 2017

Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl